Ale nie! Kde je JavaScript?
Váš webový prehliadač nemá povolený JavaScript alebo nepodporuje JavaScript. Ak chcete správne zobraziť túto webovú lokalitu, povoľte JavaScript vo svojom webovom prehliadači, alebo inovujte na webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript.
Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

Banner Veľká vojna a územie Slovenska
1. Hľadajte doma
Ďalej na Doplňovacie obvody>

1. Hľadajte doma


Prehľadajte domáce zdroje. Prehľadajte staré bedne na povale, alebo v pivnici, prezrite spevníky, biblie, fotografie a pod.. Obráťte sa na rodinu, príbuzných a opýtajte sa, či o tom niečo nevedia. Zdanlivo najmenším problémom je základný údaj meno a priezvisko. Uvedomme si, že meno aké používame dnes pre svojho predka, pravdepodobne nebude také ako sa písalo v roku 1914. Uvedomme si, že územie dnešného Slovenska bolo súčasťou Rakúsko-Uhorskej monarchie a úradným jazykom v Uhorsku bola maďarčina. Aj mená v armádnych zoznamoch z tohoto obdobia, budú zapísané v maďarskom prepise, prípadne v nemeckom. Doporučujeme na začiatok vyhotoviť si oba prepisy. Myslite aj na to, že sa krstné mená prekladali do jazykov. Nejde teda len o abecedný prepis, ale aj o prepis významový. Napr. Ján = maď. János = nem. Johan; Juraj = maď. György = nem. Georg; Pavol = maď. Pál, nem. Paul atp.


Veľmi dobrým rozpoznávacím znakom je dátum narodenia. V ideálnom prípade doma niekde nájdete sobášny list alebo podobný dokument, možno ho niekto z rodiny bude vedieť aspoň orientačne. Ak ho nenájdete skúste sa obrátiť na príslušnú cirkev, kde mala v roku narodenia, sobáša farský úrad a pokúste sa nájsť údaje v ich dokumentáciách. V štátnej evidencii (matrike) asi veľmi nepochodíte. Staré matriky budú na okresný úradoch. Poradí vám váš obecný/mestský úrad. Budú o nich vedieť vaše matrikárky. Pokiaľ vieme, matriky po vzniku ČSR zostali tam kde sa písali aj predtým za Uhorska. Mnohé však boli zničené a poškodené počas druhej svetovej vojny.
Podľa všetkého by mali byť matriky na terajších okresných úradoch, správe matrík v matrikách úmrtí. Pýtajte si ale matriku úmrtí z obce, do ktorej sa písala vaša obec. Spádové obce matriky úmrtí v období vojny sa dozviete asi iba u matrikárky na okresnom úrade. Nevieme o vhodnej pomôcke. Počítajte aj s tým, že matriky po 100 rokoch sa z okresných úradov budú presúvať do štátnych archívov.


Tipy na vyhľadávanie:
1. Zápisy o mŕtvych sa v matrikách objavujú aj neskôr po vojne, pretože nezvestní sa vyhlasovali za mŕtvych postupne. Pozostalí si vybavovali vdovské dôchodky, sirotské..., notárske úrady spisovali vyhlásenia spolubojovníkov, aby sa dotyčný mohol následne vyhlásiť súdom za mŕtveho. V matrikách umretých sa preto zápisy o padlých objavujú aj dávno po vojne, aj v tridsiatych rokoch, pretože tieto vyhlásenia sa matrikám oficiálne zasielali. K vybavovaniu prevodu majetku sa vyhlasovalo za mŕtvych aj neskôr. (Kuriózny je prípad môjho známeho, ktorý prastarého otca súdne vyhlasoval za mŕtveho v roku 2013!).
2. Čs. vojenské posádkové veliteľstvá mali Duchovné správy, ktoré v medzivojnovom období vystavovali Úmrtné listy (tiež na základe vyhlásení spolubojovníkov spísaných pred notárom alebo na matrike). A tieto Úmrtné listy zasielali na faru v príslušnej obci trvalého bydliska dotyčného. Niektoré fary to archivujú dodnes, ak neurobili skartovanie.
Treba rozlišovať matriky štátne - vedené od roku 1895, kde štátny matrikár zapisoval údaje o ľuďoch bez rozdielu nábož.príslušnosti a matriky cirkevné, vedené príslušnou farou. Údaje v nich o tých istých osobách môžu byť rôzne obsažné, prípadne môžu v jednej z nich chýbať.


ODPORÚČAME:

familysearch.org
Stránka obsahuje skeny niektorých štátnych a cirkevných matrík. Zoznam postupne dopĺňajú. Možno budete mať šťastie a vaša matrika je tu už spracovaná.


Ešte dôležitejším údajom je však miesto narodenia. Len málokto si mohol dovoliť (aj z hľadiska financií, alebo vzdialenosti) rodiť v nemocnici. Spravidla sa rodilo doma. Problémom by mohlo byť sťahovanie, napr. za prácou. Pokiaľ vieme, zvyčajne sa odvedenec musel dostaviť k svojmu útvaru, kde vykonával povinnú vojenskú službu. Ak nemáme informácie, kde vykonával vojenskú službu (niektorí odvedenci ju ani nevykonávali, ale boli odvedení dodatočne, až počas vojny), doporučovali by sme pokračovať s variantom, že miesto narodenia určilo miesto odvedenia, ak nepochodíme musíme uvažovať aj s možnosťou zaradenia k inému vojenskému telesu.

Môže nastať prípad (podobne ako v prípade sťahovania), že sa mládenec oženil, presťahoval do inej obce k manželke a bol odvedený až odtiaľ. Zvyčajne to však bolo opačne, nevesta nasledovala muža. Proste pojem príslušnosť k obci sa vzťahuje na obec odkiaľ bol vojak odvedený do vojenskej služby. Počet prípadov, kedy bol vojak príslušný k inej obci než k tej, kde sa narodil je však vzhľadom k počtu všetkých vojakov malý.ODPORÚČAME:

Databáza obcí Slovenska na adatbank.sk
Databáza obsahuje slovenské i maďarské pomenovanie obcí a lokalít na Slovensku. Nie všetky sa tak volali aj v Uhorsku!


SKÚSTE AJ:

Neúplná databáza obcí Slovenska na geni.sk
Databáza obsahuje slovenské i maďarské pomenovanie 3.600 obcí Slovenska. Ide zrejme ale o názvy z obdobia Uhorska.Administratívne usporiadanie slovenskej časti Uhorska v rokoch 1867 - 1922. Zdroj: Ministerstvo vnútra SR - Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia Slovenska - Príloha č. 4 (400 kCool

Slovenské župy v rokoch 1867-1922 (400 k<img class='smiley' style='width:20px;height:20px;' src='images/smiley/cool.svg' alt='Cool'>
Stiahnuť

Nasledujúca tabuľka "wiki" ukazuje župy na území Slovenska v rokoch 1884 – 1918. Dajú sa tam naklikať pomerne podrobné mapy žúp, kde sa dá daná obec identifikovať.

Názov župy Rozloha [km2] Centrum súčasné štáty, do ktorých zasahovali podiel zo župy ležiaci na Slovensku [%]
Abovsko-turnianska 3323 Košice Slovensko, Maďarsko 49,5
Bratislavská 4370 Bratislava Slovensko, Maďarsko 98,5
Gemersko-malohontská 4289 Rimavská Sobota Slovensko, Maďarsko 91
Hontianska 2633 Šahy Slovensko, Maďarsko 82
Komárňanská 2843 Komárno Slovensko, Maďarsko 48,5
Liptovská 2247 Liptovský Mikuláš Slovensko 100
Mošonská 2014 Mosonmagyaróvár Slovensko, Rakúsko, Maďarsko 4,5
Nitrianska 5519 Nitra Slovensko 100
Novohradská 4133 Balašské Ďarmoty Slovensko, Maďarsko 42
Oravská 3323 Dolný Kubín Slovensko, Poľsko 86
Ostrihomská 1076 Ostrihom Slovensko, Maďarsko 50,5
Rábska 1527 Ráb Slovensko, Maďarsko 6,5
Spišská 3668 Levoča Slovensko, Poľsko 94,5
Šarišská 3625 Prešov Slovensko 100
Tekovská 2724 Zlaté Moravce Slovensko 100
Trenčianska 4456 Trenčín Slovensko 100
Turčianska 1123 Martin Slovensko 100
Užská 3230 Užhorod Slovensko, Ukrajina 32
Zemplínska 6269 Sátoraljaújhely Slovensko, Maďarsko 72
Zvolenská 2730 Banská Bystrica Slovensko 100

Od konca 19. storočia navyše v Uhorsku existovali municipiálne mestá, ktoré boli viac-menej na úrovni žúp. Na Slovensku to boli tieto štyri mestá:Podrobné mapy Rakúsko-Uhorska okolo roku 1910
z tzv. "III. vojenského mapovania". Po kliknutí na odkaz vyššie sa zobrazí všaobecná mapa strednej Európy. Podľa Vášho blízkeho mesta kliknite na príslušný "rámček". Zobrazí sa Vám mapa v mierke 1:200 000 v súbore o veľkosti 3 - 3,5 MB. (rôzne doby vydania, v texte dole podľa čísel "rámčekov")Zdieľať

Ďalej na Doplňovacie obvody