Organizácia rakúsko-uhorskej armády - Veľká vojna a územie Slovenska 1914 - 1918

PrihlásenieHesloZabudli ste heslo?
Pre získanie nového
Kliknite sem.
 

Organizácia rakúsko-uhorskej armády

Štátny znak Rakúsko-Uhorskej monarchie 1915-1918. V ňom je znázornená podstata dualizmu monarchie, monarchiu držia dve polovice ríše, rakúska a uhorská. "Nedeliteľne a neoddeliteľne"


Štátna hymna Rakúsko-Uhorskej monargie

Štátna hymna Rakúsko-Uhorskej monarchie - hudba

Štátna hymna Rakúsko-Uhorskej monarchie

Štátna hymna Rakúsko-Uhorskej monarchie - nemecky

Štátna hymna Rakúsko-Uhorskej monargie

Štátna hymna Rakúsko-Uhorskej monarche - česky


Štruktúra ozbrojenıch síl Rakúsko-Uhorskej monarchie


Štruktúra ozbrojenıch síl Rakúsko-Uhorskej monarchie, súhrnne nazıvanıch Cisárska a kráľovská branná moc (Kaiserliche und königliche Wehrmacht, ďalej KuK Wehrmacht) bola pred a počas prvej svetovej vojny pomerne zložitá. Bol to dôsledok tzv. rakúsko-uhorského vyrovnania. Priamym dôsledkom tohto vıvoja bolo posilnenie autonómneho postavenia Uhorska a Maďarov ako jeho vedúcej národnosti.


Branná moc Rakúsko-uhorskej monarchie sa od roku 1868 členila na:
1) cisársku a kráľovskú armádu (Kaiserliche und königliche Heer) - tzv. spoločné vojsko,
2) cisárske a kráľovské vojnové loďstvo (Kaiserliche und königliche Kriegsmarine),
3 a) cisársko-kráľovskú vlastibranu (Kaiserliche-königliche Landwehr),
3 b). uhorskú kráľovskú vlastibranu (Magyar királyi honvéd),
4 a) cisársko-kráľovskú domobranu (Kaiserliche-königliche Landsturm) a
4 b) uhorskú kráľovskú domobranu (Népfelkelés).


Spoločné vojsko


Hlavnú časť pozemnıch síl tvorilo Cisárske a kráľovské spoločné pozemné vojsko (Kaiserliches und königliches gemeinsames Heer, ďalej KuK Heer), ktoré bolo spravované viedenskım ministerstvom vojny. Jeho posádky boli rozmiestnené po celej monarchii.
Branná povinnosť v spoločnej armáde až do poslednej brannej reformy pred prvou svetovou vojnou trvala tri roky v aktívnej službe, sedem rokov v zálohe a desať rokov v náhradnej zálohe. Vo vojenskom námorníctve štyri roky v základnej prezenčnej službe, päť rokov v zálohe a tri roky v náhradnej námornej zálohe.

Vlajka pešieho pluku spoločnej armády (rub aj líce zhodné)


V roku 1912 bola v rakúsko-uhorskej armáde vo všeobecnosti zavedená dvojročná základná služba, nevzťahovala sa však na všetky zbrane a druhy vojsk. V jazdectve a jazdnom delostrelectve, ako aj v určitıch špeciálnych druhoch vojsk zostala trojročná základná služba a sedemročná služba v zálohe. Branná povinnosť tıch, ktorí sa zadeľovali do náhradnej zálohy, sa zvyšovala na dvanásť rokov. Vo vojnovom námorníctve zostala štvorročná základná vojenská služba a ani dĺžka záložnej brannej povinnosti sa nemenila.


Vlastibrana - zemebrana - Landwehr - honvédstvo


Okrem tohto spoločného vojska existovala Cisársko-kráľovská vlastibrana (niekedy zemebrana) (Kaiserliches und königliches Landwehr, ďalej Landwehr). Táto teritoriálna armáda, organizovaná na území rakúskej časti monarchie (Predlitavsko), bola určená primárne iba na obranu vlastného územia. Jej útvary boli povolávané len tejto časti monarchie a ich organizáciu riadilo zvláštne Ministerstvo pre národnú obranu vo Viedni (Landesverteitigungsministerium). Landwehr bol v roku 1917 premenovanı a jeho jednotky boli odvtedy označované ako strelecké (Schützen).


Na území Uhorska (Zalitavsko) bola organizovaná Kráľovská uhorská vlastibrana (niekedy zemebrana) (Magyar királyi Honvédség, ďalej Honvéd). Jej príslušníci pochádzali z územia Uhorska a boli organizovaní podobne ako Landwehr samostatnım ministerstvom v Budapešti (Magyar királyi honvédelmi minisztérium). Náklady na v prípade vojny zvolanú vlastibranu hradilo spoločné ministerstvo vojenstva, inak ju financovalo ministerstvo národnej vlastibrany.


Vlajka honvédskeho pešieho pluku (líce)

Vlajka honvédskeho pešieho pluku (druhá strana, rub)


U honvédstva, po reorganizácii v roku 1912, trvala riadna služobná povinnosť vo všeobecnosti dva roky v aktívnej službe a desať rokov v zálohe, v jazdectve a jazdnom delostrelectve tri roky v aktívnej službe a sedem rokov v zálohe. Náhradná záloha mala trvanie dvanásť rokov. Po skončení základnej vojenskej služby odvedení prechádzali do zálohy spoločnej armády a po splnení predpísanıch rokov na službu v zálohe boli na dva roky registrovaní v zálohe honvédstva. Potom boli preradení do domobrany, v ktorej zostali do 31. decembra toho roku, v ktorom sa dožili veku 42 rokov.
Vojnopovinní, ktorí boli odvedení priamo k honvédstvu, po skončení dvojročnej základnej služby zostali na desať rokov v zálohe honvédstva a až potom boli preradení do domobrany. Služobná povinnosť v uhorskej domobrane pre tıch, ktorí splnili svoju brannú povinnosť v armáde, trvala vo všeobecnosti deväť rokov, pre tıch, ktorí túto povinnosť nesplnili (ale v prípade vojny mohli plniť určité úlohy bez zbrane) trvala dvadsaťštyri rokov.Domobrana - Landsturm - Népfelkelés


Poslednú zložku pozemnıch síl KuK Wehrmacht tvorila domobrana. Úlohou domobrany bolo organizovať mužov (od 19 do 42 rokov, od 1913 do 40 rokov), ktorí nepodliehali službe v spoločnom vojsku, vojnovom loďstve, náhradnıch zálohách a v honvédstve do samostatnıch útvarov, ktoré budú vykonávať teritoriálne obranné úlohy. Domobrana sa podobne ako vlastibrana rozdeľovala na cisársko-kráľovskú (Kaiserliches und königliches Landsturm, ďalej Landsturm) a kráľovskú uhorskú (Magyar királyi Népfelkelés, ďalej Népfelkelés). V domobrane sa ocitli seminaristi, učitelia, prvorodení synovia a muži s nižšou zdravotnou klasifikáciou. Domobrana mohla byť zvolaná len vtedy, pokiaľ je vyhlásená mobilizácia v prípade vojny. Ak domobrana nie je zvolaná osoby povinné k domobrane nesmeli byť zaťažené žiadnou kontrolnou činnosťou a žiadnym cvičením. Náklady na v prípade vojny zvolanú domobranu hradilo spoločné ministerstvo vojenstva, inak ju financovalo ministerstvo národnej vlastibrany.
Pešie domobranecké prápory sa skladali zo štábu, štyroch stotín a jednej náhradnej (rezervnej) stotiny. Tri až štyri takéto prápory tvorili domobraneckı pluk. Organizovali sa podobne ako honvédstvo na teritoriálnom princípe v rámci honvédskych doplňovacích oblastí, a v zbrojnıch a vıstrojnıch skladoch honvédstva mali deponovanú aj vızbroj a vıstroj pre prípad mobilizácie. V rámci vojenskej hierarchie sa však dôstojníci domobrany tej istej hodnosti radili až za dôstojníkov ďalších zložiek armády. Spravidla išlo o dôstojníkov prevelenıch zo spoločnej armády alebo honvédstva, bıvalıch dôstojníkov vlastibrany v dôchodku alebo mimo služobnı pomer, prípadne váženıch občanov, u ktorıch bol predpoklad osvojenia si vedomostí potrebnıch k tejto hodnosti po zložení predpísanıch skúšok.
Vızbroj, vıstroj, zásobovanie domobrany mali byť realizované na tej istej úrovni ako u uhorskej vlastibrany. Materiálne a finančné problémy, ktorımi sa budovanie rakúsko-uhorskıch brannıch síl po dlhé desaťročia vyznačovalo, však viedli k tomu, že veľká časť uhorskej domobrany slúžila v civilnıch šatoch s trojfarebnou páskou na hornej časti ľavého rukáva. Podľa príslušnıch paragrafov citovaného zákona z roku 1886 domobrana mohla byť použitá aj v mierovıch časoch napr. na stráženie mostov a komunikácií, železničnıch uzlov a staníc, na stráženiePamätná tabuľa 15. domobraneckého pešieho pluku umiestnená v Budapest. I. kerület (Budai vár) Tóth Árpád sétány. Hadtörténeti Múzeum.

Odvody


Branci narodení v rovnakom kalendárnom roku tvorili jednu vekovú triedu. Na odvody boli pozıvané každoročne do roku 1889 štyri vekové triedy (resp. ročníky) – 20 – 23-roční a od roku 1889 tri vekové triedy, t. j. 21 – 23-roční branci. Odvodové komisie, pred ktorımi sa odvody konali, boli vytvárané jednak z civilnıch, jednak z vojenskıch osôb, pričom zastúpenie v nich mali ako príslušníci spoločnej armády, tak aj honvédstva. Samotnému aktu odvodu predchádzal zložitı proces žrebovania, ktorého účelom bolo stanoviť postup, podľa ktorého branci v prípade uznania za schopnıch vojenskej služby (v rámci svojho odvodného ročníka) boli zaradení do kontingentu nováčikov alebo do náhradnej zálohy a pridelení buď k spoločnej armáde alebo k honvédstvu.
Brannı zákon z roku 1912 zaviedol, že odvedení boli rozdelení medzi spoločnú armádu a honvédstvo v pomere ku kontingentu nováčikov zo všetkıch odvodovıch ročníkov rovnako a vıber nadpočetnıch sa uskutočňoval žrebovaním len v tıch prípadoch, keď išlo o rovnakı právny nárok na zadelenie do náhradnej zálohy.Podrobnejšia organizácia rakúsko-uhorskej armády
Podrobnejšie rozoberáme organizáciu rakúsko-uhorskej armády


Schéma brannej povinnosti rakúsko-uhorskej armády
Náš pokus o prehľadnejšie znázornenie zložitej štruktúry záloh rakúsko-uhorskej armády


Ríšska zbierka zákonov /CZ/
05. 07. 1912 - Zákon, jímž zavádí se novı zákon brannı, str. 411
05. 07. 1912 - Zákon o c. k. zeměbraně v královstvích a zemích na říšské radě zastoupenıch, kromě Tyrolska a Vorlarlberska, hledíc k ustanovení branného zákona, str. 438
27. 07. 1912 - Nařízení ministeria zemské obrany, aby byl proveden zákon ze dne 5. července 1912, Z. Ř. č. 128, jímž byl zaveden novı brannı zákon, str. 699


Brannı zákon - 1912 - čiastka XXX. /HU/
Brannı zákon v maďarskom jazyku v uverejnenı uhorskej zbierke zákonov.


O zemebrane - 1912 - čiastka XXXI. /HU/
Zákon o zemebrane (honvédstve) v maďarskom jazyku v uverejnenı uhorskej zbierke zákonov.


Vıznam nemeckıch skratiek v inıch jazykoch monarchie


nemecky česky maďarsky poľsky slovinsky popis
k. u. k. c. a k. – císařskı a královskı cs. és kir. – császári és királyi  C. i K. – cesarsko i królewski  c. in kr. – cesarski in kraljevski  označenie spoločnıch rak.-uhor. jednotiek
k. k. c.k. – císařsko-královskı cs. kir. – császári-királyi C. K. – cesarsko-królewski c. kr. – cesarsko-kraljevski označenie rakúskych jednotiek
k. u. král. uher. – královskı uherskı  m. kir. – magyar királyi królewski węgierski ??? označenie uhorskıch jednotiek

Organizácia jednotiek


Vojaci boli organizovaní do družstiev (maď. legénység, nem. Mannschaft), pričom zhruba 60 vojakov pod vedením poddôstojníkov tvorilo čatu (maď. szakasz, nem. Zug). Štyri čaty tvorili rotu (maď. század, nem. Kompagnie) s počtom asi 250 mužov. Štyri roty tvorili prápor (maď. zászlóalj, nem. Bataillon) o sile asi 1000 mužov. Štvorica práporov tvorila pluk (maď. ezred, nem. Regiment), ktorı mal ešte okrem toho aj samostatnú čatu zákopníkov a štyri guľometné čaty. Celková sila bežného pešieho pluku bola zhruba 4600 mužov a 8 guľometov. V priebehu vojny sa sila jednotlivıch jednotiek vırazne menila, preto je potrebné brať tieto údaje len orientačne. Od roku 1917 až do konca vojny prebiehal rozsiahla reorganizácia celej armády, ktorá znížila počet práporov v pluku zo štyroch na tri, čím sa zefektívnilo ich riadenie. Celı pluk mal 12-16 stotín.


2 až 3 pešie pluky sa ďalej spájali do brigád (maď. dandár, nem. Brigade). Niektoré brigády mali okrem toho ešte jeden alebo viac samostatnıch peších práporov. Brigády mohli mať vlastné delostrelectvo, prípadne jazdecké a horské jednotky. Najčastejšie išlo o jeden alebo viac delostreleckıch oddielov. Dve pešie brigády tvorili obyčajne divíziu (maď. hadosztály, nem. Division). Divízia obsahovala štyri pluky pechoty, podporné a delostrelecké jednotky. Divízie mali aj telegrafné oddelenie, divíznu ošetrovňu, muničnú kolónu, zásobovaciu kolónu a divíznu pekáreň. Organizácia jednotlivıch divízií bola značne rôznorodá, až o 50% rozdielna. Dve až tri divízie tvorili zbor (maď. hadtest, nem. Korp). Zbor bola v čase mieru najvyššia organizačná jednotka. Celé územie monarchie bolo rozdelené na 16 zborovıch oblastí. Na území Slovenska boli dve zborové oblasti. V. zbor mal veliteľstvo v Bratislave a VI. zbor v Košiciach. Zbory sa vo vojnovom stave spájali podľa strategickej situácie do armád alebo armádnych skupín.Hodnosti


Najčastejšie sa vyskytujúce hodnosti v rakúsko-uhorskej armáde podľa vojenskej hierarchie boli: poľnı maršal (Feldmarschall, tábornagy), generál jazdectva (General der Kavallerie, lovassági tábornok), poľnı zbrojmajster (Feldzeugmeister, táborszernagy), generál pechoty (General der Infanterie, gyalogsági tábornok), generálporučík (Feldmarschalleuttnant, altábornagy), generálmajor (Generalmajor, vezérörnagy).

Medzi vyšších dôstojníkov patrili: plukovník (Oberst, ezredes) – veliteľ pluku, podplukovník (Oberstleutenant, alezredes) – veliteľ samostatne operujúceho práporu, major (Major, örnagy) – veliteľ práporu. Kapitán alebo stotník (Hauptmann, százados) – veliteľ roty, nadporučík (Oberleutnant, föhadnagy) – zástupca veliteľa roty a poručík (Leutnant, hadnagy) – velil čate, patrili medzi tzv. subalternıch dôstojníkov.

V rakúsko-uhorskej armáde boli aj hodnosti dôstojníckych čakateľov, medzi ktorıch patrili práporčíci (Fähnrich, zászlós) – mohli veliť čate a kadeti (kadet, hadapród).

Medzi poddôstojnícke hodnosti sa zaraďovali: strážmajster, rotmajster (Feldwebel, örmester) – niekedy šikovateľ, velí družstvu, čatár (Zugsführer, szakaszvezetö) – asistuje pri velení družstvu, desiatnik (Corporal, tizedes) - asistuje pri riadení družstva, slobodník (Gefreiter, örvezetö) – svedomitı príslušník družstva, pešiak (Infanterist, gyalogos, v honvédstve honvéd).


Hodnostní označení rakousko-uherské branné moci, 1914-1918
Pěchota Jezdectvo Dělostřelectvo Myslivci Vıložky Vıložky horskıch myslivců
Mužstvo
vojín
(Infanterist)
dragoun (Dragoner)
husar (Husar)
hulán (Ulan)
dělostřelec
(Kanonier)
myslivec
(Jäger)
SoldatLichtdrap1.PNG
K.k. Jäger GebTrp 1906-18.png
svobodník
(Gefreiter)
svobodník
(Gefreiter)
nápředník
(Vormeister)
závodčí
(Patrouillenführer)
GefreiterDunkelbraun.PNG
K.k. Patrouillenführer GebTrp 1906-18.png
Poddůstojníci
desátník
(Korporal)
desátník
(Korporal)
dělostřeleckı nápředník
(Geschütz-Vormeister)
podmyslivec
(Unterjäger)
Korporal Apfelgrün.png
K.k. Unterjäger GebTrp 1906-18.png
četař
(Zugsführer)
četař
(Zugsführer)
četař
(Zugsführer)
četař
(Zugsführer)
ZugsführerKrapprot.PNG
K.k. Zugsführer GebTrp 1906-18.png
šikovatel
(Feldwebel)
strážmistr
(Wachmeister)
střelmistr
(Feuerwerker)
nadmyslivec
(Oberjäger)
K.u.k. Feldwebel.png
K.k. Oberjäger2 GebTrp 1906-18.png
kadet
(Kadett)
kadet-strážmistr
(Kadett-Wachtmeister)
kadet-střelmistr
(Kadett-Feuerwerker)
kadet-nadmyslivec
(Kadett-Oberjäger)
K.u.k. Kadett 1908-14.png
K.k. Stabsoberjäger GebTrp 1908-14.png
štábní šikovatel
(Stabs-Feldwebel)
štábní strážmistr
(Stabs-Wachtmeister)
štábní střelmistr
(Stabs-Feuerwerker)
štábní nadmyslivec
(Stabs-Oberjäger)
K.u.k. Stabsfeldwebel 1914-18.png
K.k. Stabsoberjäger 1914-18.png
důstojnickı zástupce
(Offiziersstellvertreter)
(od roku 1915)
důstojnickı zástupce
(Offiziersstellvertreter)
důstojnickı zástupce
(Offiziersstellvertreter)
důstojnickı zástupce
(Offiziersstellvertreter)
K.u.k. OffzStv 1915-1918.png
K.k. OffzStv GebTrp 1915-18.png
Důstojničtí čekatelé
kadet-důstojnickı zástupce kadet-důstojnickı zástupce kadet-důstojnickı zástupce
(Kadett-Offiziersstellvertreter)
kadet-důstojnickı zástupce
praporčík
(Fähnrich)
praporčík
(Fähnrich)
praporčík
(Fähnrich)
praporčík
(Fähnrich)
K.u.k. Fähnrich 1908-18.png
K.k. Fähnrich GebTrp 1908-18.png
Nižší důstojníci
poručík
(Leutnant)
poručík
(Leutnant)
poručík
(Leutnant)
poručík
(Leutnant)
K.u.k. Lt orangegelb-1918.png
K.k. Lt GebTrp 1906-18.png
nadporučík
(Oberleutnant)
nadporučík
(Oberleutnant)
nadporučík
(Oberleutnant)
nadporučík
(Oberleutnant)
K.u.k. Olt Infanterie - 1918.png
K.k. OLt GebTrp 1906-18.png
Kapitáni
kapitán
(Hauptmann)
rytmist
(Rittmeister)
kapitán
(Hauptmann)
kapitán
(Hauptmann)
K.u.k. Hptm Infanterie.png
K.k. Hptm GebTrp 1906-18.png
Vyšší důstojníci
major
(Major)
major
(Major)
major
(Major)
major
(Major)
K.u.k. Major.png
K.k. Major GebTrp 1906-18.png
podplukovník
(Oberstleutnant)
podplukovník
(Oberstleutnant)
podplukovník
(Oberstleutnant)
podplukovník
(Oberstleutnant)
K.u.k. Oberstlt.png
K.k. Oberstlt GebTrp 1906-1918.png
plukovník
(Oberst)
plukovník
(Oberst)
plukovník
(Oberst)
plukovník
(Oberst)
K.u.k. Oberst.png
K.k. Oberst GebTrp 1906-18.png
Generálové
generálmajor
(Generalmajor)
K.u.k. GenMajor.png
polní podmaršálek
(Feldmarschalleutnant)
K.u.k. Feldmarschall-Lt -1918.png
generál pěchoty
(General der Infanterie)
generál jezdectva
(General der Kavallerie)
polní zbrojmistr (Feldzeugmeister)
K.u.k. Gen d Infanterie.png
generálplukovník
(Generaloberst)
K.u.k. Generaloberst 1915-1918.png
polní maršál
(Feldmarschall)
K.u.k. Feldmarschall -1918.png


Zdieľať

Vygenerované za: 0,04 sekúnd
1,214,481 návštev